OrganisationVerksamhetMedlemsförmånerForskningSvalanmärktAllergisjukdomarGåvaBlogg
Facebook   Twitter
Hem » Verksamhet » Remissvar / skrivelser
4/27/2006

Trovärdighetens pris, Läkemedelsindustriföreningen, februari 2006

Allmänna synpunkter

Utredningen har tillkommit på initiativ från Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och genomförts av utredaren på uppdrag från LIF. Detta förhållande är negativt ur trovärdighetssynpunkt. Läkemedelsindustriföreningen föreslog dock inledningsvis att utredningen skulle genomföras på initiativ från Regeringen. Samråd skedde också med brukarorganisationerna innan utredningsarbetet inleddes.

Mot denna bakgrund har utredaren lyckats mycket väl med sitt uppdrag. Rapporten ”Trovärdighetens pris” håller en mycket hög integritets- och trovärdighetsnivå. Utredaren har lyckats ringa in alla de viktiga problem som är förknippade med samarbetet mellan läkemedelsindustrin och brukarorganisationerna. Framför allt har frågan om hur brukarorganisationerna skall kunna behålla sitt oberoende i relation till industrin behandlats på ett öppet och allsidigt sätt.

Astma- och Allergiförbundet vill framföra följande allmänna synpunkter till utredningen:

  • Samarbete mellan brukarorganisationer och läkemedelsindustrin är viktig. Läkemedelskonsumenter kan inte enbart lita till myndigheters kontakter med industrin. Ett direkt informationsutbyte är betydelsefullt.
  • Samarbete mellan brukarorganisationer och läkemedelsindustri med målet att påverka politiska beslut skall undvikas.
  • Samarbete mellan brukarorganisationer och läkemedelsindustri kring en specifik produkt (medicin) skall undvikas.
  • Samverkan med hela läkemedelsindustrin eller grupper av företag är att föredra framför samverkan med enskilda företag.

Begreppet brukarorganisation
Astma- och Allergiförbundet betecknar sig inte som en ”brukarorganisation”. Den term Astma- och Allergiförbundet använder är ”intresseorganisation” eller ”handikapporganisation”. I samverkan med vårdens organisationer kan ibland beteckningen ”patientorganisation” användas.

Fond för kompetensutveckling?
Astma- och Allergiförbundet stödjer utredarens idé om att skapa en fond för kompetensutveckling och stärkande av konsumenternas ställning och inflytande i läkemedelsfrågor. De motiv som framförs för skapandet av en sådan fond är övertygande.

Förbundet anser att frågan om en fond i enlighet med utredarens förslag bör utredas vidare.

Förslag och rekommendationer
Astma- och Allergiförbundet är överens med utredaren när det gäller de förslag och rekommendationer som framförs i utredningens avsnitt 5.

2006-04- 20

Ingaill Bjöörn
Ordförande


« Tillbaka till Remissvar