OrganisationVerksamhetMedlemsförmånerForskningSvalanmärktAllergisjukdomarGåvaBlogg
Facebook   Twitter
Hem » Verksamhet » Remissvar / skrivelser
11/18/2002

SOU 2002:76 Dentalmaterialutredningen – vård och bemötande

Astma- och Allergiförbundet ställer sig inte bakom utredningens förslag att anslå 15 miljoner kronor till Metallbiologiskt Centrum.

Astma- och Allergiförbundet ser mycket positivt på regeringens avsikt att avsätta medel till åtgärder som syftar till att öka kunskaperna om hälsoproblem relaterade till amalgam och andra dental material. För att nå en långsiktig lösning på problematiken hälsoproblem och dentala material krävs forskning av mycket hög kvalitet och över lång tid, av de material som skall ersätta amalgam. Det är av största vikt att en bred enighet nås om behandlingsprinciper både av ”friska” och av patienter som sätter sina hälsoproblem i samband med tandfyllningsmaterial. Den enskilde patienten skall erbjudas vård som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten skall inte som idag ofta sker utsättas för kliniska prövningar av material som inte testats kliniskt under lång tid. Patienten måste också kunna lita på att det material som erbjuds håller hög teknisk kvalitet samtidigt som det inte innebär några hälsorisker.

Forskning avseende dentala material måste fokuseras både på hälsoeffekter och odontologiska krav. Forskning utan klinisk helhetssyn är kortsiktig och skapar fler problem än den löser. Det är rimligt att stor del av denna forskning ligger inom de Odontologiska fakulteterna. Den CE märkning av material som idag förekommer innebär inte att den testats i sin biologiska miljö. CE märkningen innbär enbart att vissa tekniska kvalifikationer är uppfyllda. Astma- och Allergiförbundet ser mycket positivt på den verksamhet som är under uppbyggnad på KDM, Kunskapscenter för Dentala Material. Metallbiologisk forskning är dock enbart en liten del av den omfattande problematik med användandet av dentala material. Utredningen bör därför noga analysera hur de avsatta medlen används bäst, utan att i förväg binda sig vid metallbiologi.

Förslaget att utveckla goda rutiner för omhändertagande av patienter som ställer sina hälsoproblem i relation till amalgam ställer vi oss bakom. Det skall också vara självklart att riktlinjer utarbetas så att samma behandling erbjuds till samma ekonomiska villkor oavsett var i landet man bor.

Vi ställer oss bakom Lars Sjölins yttrande och poängterar ytterligare betydelsen av forskning kring alternativ till amalgam.

Satsa inte 15 miljoner på att få ofullständiga svar!


Med vänlig hälsning
Astma- och Allergiförbundet


Ingalill Bjöörn
Förbundsordförande

« Tillbaka till Remissvar